17.10.2019

Prawomocny wyrok naszej kancelarii przeciwko MBANK

Sąd Okręgowy podzielił ustalenia faktyczne i prawne Sądu Rejonowego. Stwierdził, że Wyrok I instancji jest prawidłowy mając na uwadze ostatnie orzeczenie TSUE i treść opinii Rzeczniczka Generalnego., a także udziela ważnej odpowiedzi na pytanie jak należy dokonywać wykładni dyrektywy 93/13 pod kątem możliwości uzupełnienia luk powstałych w umowie na skutek stwierdzenia abuzywności  jej zapisów. Wyrok odpowiada wytycznym wskazanym przez TSUE.

Ponad to:
  • Sąd stwierdził, że można i należy posiłkować się dorobkiem orzeczniczym Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pomimo braku rozszerzonej prawomocności wyroków tego sądu,
  • Kontrola sądu I instancji była dokonana indywidualnie, przy czym konieczne w ocenie SO było jedynie ustalenie czy klauzula nie była indywidualnie ustalona. Nie budziło wątpliwości, że coś takiego nie miało miejsca,
  • Przy stwierdzeniu abuzywności umowa jest nieważna. Umowa dalej jest umową indeksowaną, ale nie ma w niej przeliczników zobowiązania i tej umowy nie można zatem wykonać,
  • Jeżeli chodzi o zarzuty prawa materialnego w sprawie prawidłowo ustalono, że Sąd nie musi dążyć do utrzymania umowy w mocy. Zbadano czy możliwa jest kontrola indywidualna wzorca. Można zadać pytanie czy nie mamy tutaj do czynienia z zapisami dotyczącymi świadczenia głównego, bo takie koncepcje też są w doktrynie. Nie ma to jednak znaczenia, albowiem nawet jeżeli zapisy dotycząca świadczenia głównego to w tym przypadku sformułowano je niejednoznacznie,
  • Celem ustawy jest eliminacja klauzul niedozwolonych i odstraszenie przedsiębiorców od takich praktyk. Sąd krajowy ma kompetencję do stwierdzenia nieważności umowy, a uzupełnienie jest zapisów ma charakter wyjątkowy i zachodzi tylko wtedy, gdy nieważność mogłaby prowadzić do pokrzywdzenia konsumenta.  W tej sprawie sytuacja była jasna, konsument chciał nieważności umowy,
  • Sąd stwierdził, że znane są mu orzeczenia sądów powszechnych i SN, które przewidują inne koncepcje. Są to jednak wyroki sprzeczne z orzeczeniem TSUE. Rolą sądu krajowego nie jest bowiem naprawianie tego co nieprawidłowo wykonał przedsiębiorca.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK