CHF


CHCESZ UWOLNIĆ SIĘ
OD KREDYTU FRANKOWEGO?


Specjalizujemy się w pomocy frankowiczom

Pomagamy klientom w całej Polsce


 
 
 
Prześlij umowę kredytową do bezpłatnej analizy
możesz wybrać kilka plików
dopuszczalne formaty: pdf, doc, docx, ods, xls, xlsx, ods, jpg, png
maks. 20 MB
 

 

 
 
CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?
 
 
Umowa

DARMOWA ANALIZA UMOWY
 
 

Nasz Zespół dokona bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytowej

 
Bank

REKLAMACJA BANKOWA
 
 

Złożymy w Twoim imieniu reklamację bankową

 
Sąd

POSTĘPOWANIE SĄDOWE
 
 

Złożymy pozew indywidualny, dostosowany do Twojej sytuacji, i poprowadzimy sprawę

 
 

 
 
MOŻLIWE KORZYŚCI
 
 


ODZYSKANIE 1/3 WPŁACONYCH RAT
Wyliczymy dokonane przez Ciebie nadpłaty


 


REDUKCJA DŁUGU O OK. 70%
Zmniejsz swój kredyt i zaoszczędź swoje pieniądze


 


ODZYSKANIE UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU

 


ODZYSKANIE SPREADÓW WALUTOWYCH
Odzyskaj różnice kursowe


 


UNIEWAŻNIENIE KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH

 
 

 
 
PRZYKŁADOWE WYLICZENIA MOŻLIWYCH KORZYŚCI
 
 


 
 
OPINIE KLIENTÓW
  
 
O NAS
 
 
Specjaliści

starannie dobrani prawnicy - specjaliści z Prawa bankowego

 
Doświadczenie

duże doświadczenie praktyczne i teoretyczne w zakresie spraw gospodarczych

 
Skuteczność

szybkie i skuteczne rozwiązania

 
Kompleksowość

kompleksowość prowadzonej obsługi

 
Indywidualne podejście

indywidualne podejście do sprawy

 
Bezpieczeństwo

zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa prawnego

 
 

 
 
JAK ZACZĄĆ?


  Pobierz instrukcję

Pobierz wniosek do banku

 
 
 
 
Prześlij zeskanowaną umowę kredytową wraz z ewentualnymi aneksami oraz regulaminem na adres e-mail: kancelaria@kancelaria-olc.pl. Czas oczekiwania na analizę wynosi do 6 dni roboczych.
W przypadku akceptacji warunków współpracy z Kancelarią podpisujemy:
  1. umowę na obsługę prawną,
  2. pełnomocnictwo bankowe,
  3. pełnomocnictwo procesowe. 
Wszystkie dokumenty możemy podpisać na odległość lub na miejscu w Kancelarii. 
Po podpisaniu umowy Mecenasi Kancelarii:
a) przygotowują i wysyłają reklamację bankową celem podjęcia negocjacji ugodowych, o ile pozwala na to czas pozostały do upływu terminu przedawnienia roszczenia,
b) przygotowują i wnoszą pozew do sądu, prowadzą postępowanie oraz uczestniczą w terminach rozpraw, aż do zakończenia sprawy, 
c) biorą udział w spotkaniach i negocjacjach Kredytobiorcy z przedstawicielami Banku,
d) na bieżąco konsultują z Klientem wszelkie aspekty prawne związane z prowadzoną sprawą.
 
Celem postępowania jest:
  1. uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądowego (ewentualnie zawarcie z Bankiem ugody), potwierdzającego, że Umowa od samego początku nie daje podstaw do uzależniania wysokości zadłużenia kredytowego od kursu CHF liczonego przez Bank w sposób określony w umowie kredytowej,
  2. doprowadzenie do wskazania przez sąd w uzasadnieniu wyroku, że umowa kredytowa jest czynnością nieważną,
  3. doprowadzenie do wskazania przez sąd w uzasadnieniu wyroku, że klauzule zawarte w umowie są klauzulami abuzywnymi, na mocy których należności (zwłaszcza raty) z tytułu udzielenia kredytu są uzależnione od kursu CHF liczonego przez Bank w sposób określony w umowie kredytowej,
  4. zasądzenia od Banku bezpodstawnie dokonanych przez Zleceniodawcę płatności.
 
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
W przypadku unieważnienia całej umowy kredytowej, Sąd stwierdza, że nie może ona istnieć w obrocie prawnym z uwagi na braki prawne lub błędy zawarte w jej treści. Zależnie od konkretnej umowy kredytowej występują różne podstawy stwierdzenia jej nieważności. Do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej doprowadzić może także uznanie określonych jej zapisów za klauzule abuzywne (niedozwolone). W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej Bank powinien zwrócić Kredytobiorcy wszystkie wpłaty, które od niego otrzymał, a Kredytobiorca powinien zwrócić na rzecz Banku kwotę kredytu, którą otrzymał od Banku. Prawdopodobnym rozwiązaniem jest wzajemna kompensata roszczeń stron postępowania, co oznaczałoby, że do spłaty pozostanie Kredytobiorcy niewielka część uzyskanego kredytu, która staje się świadczeniem nienależnym z obowiązkiem natychmiastowego zwrotu do Banku. 
W przypadku wskazania przez sąd rozpatrujący sprawę, że poszczególne zapisy umowy kredytowej stanowią klauzule abuzywne, nie wiążą one Kredytobiorcy (co potocznie nazywa się unieważnieniem klauzul abuzywnych). Skutkiem powyższego jest „odfrankowanie” umowy kredytowej, tj. przyjęcie, że od początku stanowiła ona umowę kredytową zawartą w złotych polskich. Kredyt istnieje więc nadal, jednak jako kredyt w złotych polskich oprocentowany w sposób wskazany w umowie kredytowej (w większości przypadków – LIBOR + marża). Bank pozostaje także zobowiązany do zwrotu na rzecz Kredytobiorcy określonej kwoty stanowiącej dokonaną przez Kredytobiorcę nadpłatę. Prawdopodobnym rozwiązaniem jest wzajemna kompensata roszczeń, a więc zaliczenie przez Bank wysokości dokonanej nadpłaty na rzecz spłaty kredytu.
Na dzień dzisiejszy trudno stwierdzić, która linia orzecznicza jest przeważająca. Sądy orzekają zarówno unieważnienie całych umów jak i unieważnienie samych klauzul abuzywnych. Wyrok w dużej mierze zależy od konkretnych zapisów zawartych w danej umowie kredytowej. 
Z dotychczasowej praktyki wynika, że zawsze korzystniejsze jest unieważnienie całej umowy. Minusem takiej sytuacji jest jednak obowiązek spłaty pozostałej części kredytu.
Kredyt denominowany charakteryzuje się wyrażeniem kwoty kredytu w walucie obcej i następnym przeliczeniu wskazanej kwoty kredytu na złote polskie. W ramach kredytu indeksowanego zachodzi sytuacja odwrotna, tj. kwota kredytu wyrażana jest w walucie polskiej, następnie zaś jest przeliczana na walutę obcą. W przypadku kredytu denominowanego Kredytobiorca nie zawsze uzyskuje więc kwotę w złotych polskich, o którą wnioskował (w związku ze zmianą kursu walut kwota ta może być niższa lub wyższa).
Postępowanie prowadzone w związku z kredytem denominowanym pozostaje zbliżone do postępowania prowadzonego w związku z kredytem indeksowanym. W odniesieniu do kredytów denominowanych większy nacisk kierowany jest w stronę unieważnienia całości umowy. 
Tak. Podstawy prawne postępowań są podobne. 
Nie, kancelaria nie prowadzi pozwów zbiorowych. Pierwszy pozew zbiorowy został złożony w 2011 r. i do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze żadnego rozstrzygnięcia. Zdaniem kancelarii nie ma dwóch takich samych umów oraz okoliczności ich zawarcia. Umów „frankowych” nie można podzielić na grupy i ustandaryzować. Każda umowa, każda klauzula niedozwolona, wymaga odrębnego zbadania i opisu w treści pozwu. Efektem wyroku pozwu zbiorowego będzie konieczność założenia kolejnej sprawy o zapłatę. 
Roszczenia pieniężne Frankowiczów przedawniają się z upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy kredytowej, co oznacza, że Kancelaria może się cofnąć z roszczeniem o zwrot nadpłat 10 lat wstecz od dnia złożenia pozwu. Roszczenie o unieważnienie umowy i unieważnienie klauzul nie przedawnia się, a zatem można założyć sprawę sądową także po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy kredytowej. 
Postępowanie przed sądem I instancji trwa ok. 24 miesięcy. Trudno jest przewidzieć konkretny okres z uwagi na dynamiczność postępowania oraz różne sposoby jego prowadzenia przez sądy. Do czasu prowadzenia sprawy należy dodać ok. 12 miesięcy na postępowanie apelacyjne, o ile do takiego postępowania dojdzie. Na dzień dzisiejszy banki apelują od wszystkich wyroków. 
Żeby założyć sprawę w sądzie należy wnieść 1.000,00 zł opłaty sądowej do sądu oraz 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego radcy prawnemu lub adwokatowi do urzędu gminy. W trakcie postępowania może powstać obowiązek zapłaty zaliczki na poczet opinii biegłego w kwocie ok. 1.500,00 zł. Wszystkie powyższe opłaty są zwracane przez Bank po wygraniu sprawy przez Kredytobiorcę. 
Tak. Całkowita spłata kredytu nie wpływa na ocenę abuzywności klauzul zawartych w umowie kredytowej. Możliwe także pozostaje uznanie umowy kredytowej za nieważną. Spłata kredytu ma jedynie znaczenie dla wysokości dochodzonego roszczenia.
Tak. Spłata kredytu w trakcie trwania postępowania nie wpływa na jego bieg. 
Tak. Możliwe jest wszczęcie postępowania po wypowiedzeniu umowy kredytowej. Podstawy prowadzonego postępowania pozostają tożsame z innymi sytuacjami.
Kancelaria nie rekomenduje przerwania spłat rat kredytu. Działanie takie może skutkować wypowiedzeniem umowy kredytu, co może prowadzić do wszczęcia przez Bank odrębnego postępowania sądowego przeciwko Kredytobiorcy.
 
 
AKTUALNOŚCI
 Zapisz się do newslettera i otrzymuj aktualności na pocztę 
 
KONTAKT
 
 
OLC Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Artymionek
ul. Sarnia 4/1
52-129 Wrocław

  71 307 36 39
  kancelaria@kancelaria-olc.pl


NIP: 8581695231Oddział Warszawa
ul. Chłodna 22A
00-891 Warszawa

tel. 731 202 707
e-mail: oddzialwarszawa@kancelaria-olc.pl

Oddział Gdańsk
ul. Czopowa 14/20
80-882 Gdańsk

tel. 570 911 822
e-mail: oddzialgdansk@kancelaria-olc.pl 
Formularz kontaktowy
możesz wybrać kilka plików
dopuszczalne formaty: pdf, doc, docx, ods, xls, xlsx, ods, jpg, png
maks. 20 MB
 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK